SIKE AGRI OÜ PRIVAATSUSTINGIMUSED 

Kuidas saab kasutaja küpsiste kasutamist muuta ja piirata? 

Kui kasutaja ei soovi oma seadmes küpsiseid kasutada, tuleb tal muuta veebilehitseja privaatsusseadeid. Tasub arvestada, et kõikide küpsiste blokeerimine võib küll aidata kasutaja privaatsust kaitsta, kuid samas piirata ka mõne võrgulehe kasutamise võimalusi. Kasutaja võib alustada sellest, et blokeerib veebilehitsejas kõikide küpsiste kasutamise. Edaspidi lubab ta kasutuskogemuse põhjal küpsised ainult nendele võrgulehtedele, mida ta usaldab. Järgnevad viited juhendavad, kuidas saab kasutaja häälestada levinuimate veebilehitsejate küpsiste ja turvalisuse seadeid: 

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/kb/278835 

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History 

Opera: https://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy 

Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042 

Lisateavet saab Andmekaitse Inspektsiooni veebilehelt. 

__________________________________________________ 

OÜ Sike Agri (edaspidi Sike Agri) jaoks on oluline isikute privaatsus ning isikuandmete kaitse. Oleme välja töötanud privaatsuspoliitika, mis sätestab isikuandmete töötlemise eesmärgid, tingimused ning andmesubjektide isikuandmetega seonduvad õigused. 

Privaatsuspoliitika hõlmab Sike Agri ja veebilehel www.sikeagri.ee isikuandmete töötlemist. 

1. Mõisted 

1.1 Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta. Tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada identifitseerimistunnuse (nt nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator) või füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal. 

1.2 Isikuandmete töötlemine – automatiseeritud või automatiseerimata toiming isikuandmete või nende kogumitega (nt kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine). 

1.3 Vastutav töötleja – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, kes on esmaseks isikuandmete kogujaks. Vastutav töötleja määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. 

1.4 Volitatud töötleja – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja ülesandel ja tema juhendamisel. 

1.5 Kolmas isik – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või organ. 

1.6 Isikuandmetega seotud rikkumine – edastatavate, salvestatud või muul viisil töödeldavate isikuandmete juhuslik või ebaseaduslik hävitamine, kaotsiminek, muutmine, loata avalikustamine või neile juurdepääs. 

1.7 Andmesubjekt – isik, kelle isikuandmeid töödeldakse (nt seadme omanik jms). 

1.8 Küpsis ehk “cookie” – väike tekstifail, mille veebisait salvestab teie arvutisse või mobiilseadmesse, kui te veebisaiti külastate. Esimese osapoole küpsised on küpsised, mille on seadnud see veebisait, mida külastate. Neid saab lugeda ainult see veebisait. Lisaks võidakse veebisaidil kasutada väliseid teenuseid, mis võivad samuti seada oma küpsiseid, nn kolmanda osapoole küpsiseid. Püsiküpsised on teie arvutis salvestatud küpsised, mida ei kustutata automaatselt, kui te brauseri sulgete, erinevalt seansiküpsistest, mis brauseri sulgemisel kustutatakse. 

2. Põhimõtted 

2.1 Seaduslikkuse, õigluse ja läbipaistvuse põhimõte – töötlemine on seaduslik, õiglane ja andmesubjektile läbipaistev. 

2.2 Eesmärgi piirangu põhimõte – isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus. 

2.3 Võimalikult väheste andmete kogumise põhimõte – isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende töötlemise eesmärgi seisukohalt. 

2.4 Õigsuse põhimõte – isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud, ebaõiged isikuandmed kustutakse või parandatakse viivitamata. 

2.5 Säilitamise piirangu põhimõte – isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik eesmärgi täitmiseks. 

2.6 Usaldusväärsuse ja konfidentsiaalsuse põhimõte – isikuandmeid töödeldakse, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid, mis tagavad isikuandmete asjakohase turvalisuse, kaitsevad loata või ebaseadusliku töötlemise ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest. 

3. Isikuandmete töötlemise turvalisus 

3.1 Rakendame isikuandmete kaitseks organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid. 

3.2 Sike Agri võib teatud juhtudel kasutada isikuandmete töötlemiseks volitatud töötlejaid. Sike Agri tagab, et volitatud töötlejad töötlevad isikuandmeid käesoleva poliitika kohaselt, kooskõlas kohalduva õigusega ning rakendades asjakohaseid turvameetmeid. 

4. Isikuandmete liigid 

4.1 Sike Agri töötleb isikuandmeid isikult, kes on isikuandmed avaldanud. 

4.2 Sike Agri töötleb järgmiseid isikuandmeid: 

personaalandmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontaktisiku ametikoht 

kontaktandmed: e-posti aadress, kontakttelefon, postiaadress 

internetiandmed: kasutusseansi andmed, küpsised, veebilehe logiandmed ja IP-aadressid 

4.3 Sike Agri töötleb järgmiseid isikuandmeid: 

personaalandmed:  ees- ja perekonnanimi, isikukood 

kontaktandmed: e-posti aadress, kontakttelefon, postiaadress 

muud andmed: ametikoht, ettevõtte finantsnäitajad 

4.4 Sike Agri on isikuandmete vastutav töötleja, järgides konfidentsiaalsuse  põhimõtteid ning avalikustades isikuandmeid vaid rangelt piiratud ulatuses, tagades isikute privaatsuse. Krediidi andmise protsessis on volitatud töötleja Sike Agri. 

4.5 Sike Agri volitatud isikutel on ligipääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks. 

5. Isikuandmete töötlemise eesmärgid 

5.1 Sike Agri töötleb isikuandmeid kas lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks, andmesubjekti nõusoleku alusel või seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks. 

5.2 Isikuandmete töötlemise eesmärk Sike Agris: 

isikute tuvastamine ja autentimine 

püsikliendiks vormistamine 

veebilehel kasutajakonto loomine 

turundusinfo saatmine 

koostöölepingu sõlmimine 

kauba tarnimine vastavale isikule 

makse- ja krediiditingimuste väljastamine 

arve esitamine 

garantiiteenuste raames kontakteerumine 

ettenägematute asjaolude ilmnemisel kontakteerumine 

tehniliste parenduste läbiviimine 

veebilehtede kasutajasõbralikumaks tegemine 

anonüümse kasutusstatistika läbiviimine 

5.3 Isikuandmete töötlemise eesmärk Sike Agris: 

krediidi andmine 

seadusest tulenevate kohustuste täitmine 

makse- ja krediiditingimuste arvutamine 

arvete esitamine 

lepinguliste kohustuste haldamine 

6. Kolmandad isikud ja volitatud töötlejad 

6.1 Sike Agri võib isikuandmeid edastada kolmandatele isikutele ja volitatud töötlejatele rangelt piiratud eesmärkidel: 

turundusinfo saatmiseks; 

tagasiside saamiseks; 

veebilehtede majutusteenuse osutajale kasutuskogemuse parendamiseks 

6.2 Kinnitame, et edastame isikuandmeid vaid sellistele kolmandatele isikutele ja volitatud töötlejatele, kes rakendavad piisavaid turvameetmeid isikuandmete kaitse turvalisuse tagamisele. 

7. Alaealiste laste isikuandmete töötlemine 

7.1 Sike Agri mõistab alaealiste isikuandmete töötlemise turvalisuse olulisust, rakendades alaealiste isikuandmete töötlemisel kõiki asjakohaseid administratiivseid ja tehnoloogilisi turvameetmeid. 

8. Andmesubjekti õigused 

8.1 Andmesubjektil on õigus isikuandmete kustutamisele. 

8.2 Andmesubjektil on õigus teha päringuid Sike Agrile esitanud teda puudutavate isikuandmete kohta. 

8.3 Andmesubjektil on õigus isikuandmete töötlemise piiramisele. 

8.4 Andmesubjektil on õigus esitada kaebus isikuandmete töötlemise kohta Andmekaitse Inspektsioonile. 

9. Isikuandmete säilitamine 

9.1 Sike Agri säilitab isikuandmeid viisil, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada seni, kuni see on vajalik eesmärgi täitmiseks, v.a seadusest tulenevad nõuded. 

9.2 Sike Agri hävitab ja/või kustutab kõik isikuandmed, mille säilitamise eesmärk puudub. 

10. Küpsiste kasutamine 

10.1 Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt isiku kasutatavasse seadmesse salvestab. Küpsiseid kasutame anonüümse ja üldistatud statistika kogumiseks veebilehe külastajate arvu kohta. 

10.2 Veebileht www.sikeagri.ee kasutab küpsiseid, et muuta kasutajakogemus mugavamaks. 

10.3 Küpsiste kasutamise mittenõustumisega on võimalik seadmes salvestatud küpsised blokeerida. Selleks tuleb muuta veebilehitseja seadistusi. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi kõik teenused olla kättesaadavad. 

11. Muudatused privaatsuspoliitikas 

11.1 Sike Agri ajakohastab privaatsuspoliitikat vastavalt vajadusele. 

Main Menu